Rytterskole

Rytterskolen i Brønshøj, før tagbranden i 2010
Den gamle skole i Ramløse, rytterskole til 1936

Frederik 4. oprettede fra 1721 til 1727 i kongerigets 12 rytterdistrikter 240 Rytterskoler eller "De kongelige Skoler". Der blev oprettet mellem 10 og 25 rytterskoler i hvert distrikt. Skolerne var almueskoler for rytterdistrikternes børn. De er forløbere for folkeskolen.

Der blev opført nye grundmurede bygninger til skolerne, og der udstedtes instrukser om skolepligt og undervisning samt om lærernes ansættelse og aflønning. Alle skolerne blev opført efter samme grundplan: bygningen skulle være 13,2 meter lang og 7,5 meter bred. Fra gulv til loft var der 2,8 meter. Skolerne indeholdt forstue og skolestue. Og et sovekammer, spisekammer og et køkken til læreren, der boede på skolen samt en stald til lærerens kreaturer.[1] Flere steder blev de oprindelige tagsten efterhånden skiftet ud med stråtag. Teglstenene blev nemlig knust, når drengene kastede sten på taget.

Skolerne blev for det meste opført i umiddelbar nærhed af kirken, da det normalt var præsten, der førte tilsyn med undervisningen.

Undervisningen omfattede Katekismen og læsning samt - mod betaling - skrivning og regning.[2]

Historie

Baggrund

I Danske Lov havde enevælden i 1683 formuleret en forventning om, at forældre og præster opdrog børnene til kristendom. Den første egentlige bestemmelse om undervisning skete i en fattigforordning i 1708, hvori det bestemtes, at degnen skulle forestå undervisning for de børn, hvis forældre ikke selv havde råd.[3]

Den store plan

Først omkring 1720 tog kong Frederik 4. initiativ til, at der på rytterdistrikterne skulle opføres særlige skoler, hvis formål først og fremmest var undervisning i kristendommen samt at give børnene en god opdragelse i loyalitet mod kongen og fædrelandet.[3] Ryttergodserne omfattede kun omkring en sjettedel af landets område, og flere store godsejere støttede initiativet ved at lade bygge skoler på deres godser. Alligevel var der endnu områder på landet, hvor der ingen undervisning fandt sted.[4]

Under Christian 6. indførtes konfirmationen i 1736. Den blev en betingelse for at fæste en gård eller blive gift. Derved måtte også de børn, som tidligere var blevet unddraget undervisning af deres forældre, gå i skole.[5] Ydermere fulgte enevælden op med den 23. januar 1739 at udstede en forordning om skolerne på landet, der blev læst op fra prædikestolene over hele landet, og hvori Christian 6. gjorde

"alle vitterligt, at som forfarenheden viser, hvilken usigelig skade kirken og landet derved tilvokser, at ungdommen, helst af den gemene almue, hidtil ej overalt har haft lejlighed nok, således som ske burde, at oplæres i kristendoms grund, samt i læsen, skriven og regnen, og derover til dels i sådan ynkelig uvidenhed er opvoksen, at de hverken i det åndelige eller legemlige véd rettelig at søge og befordre deres eget bedste: Så have Vi anset det for en af de største velgerninger for Vor kære og tro undersåtter og for en uforbigængelig nødvendighed for landet" at indføre almindelig undervisningspligt.[4]

Udgifterne til skoler, lærerlønninger og bøger skulle betales af alle lokalsamfundet medlemmer fra de øverste til de nederste. Tiltaget faldt imidlertid sammen med en alvorlig økonomisk krise. Dette bevirkede en storm af protester, og den 29. april 1740 måtte kongen ophæve sin forordning med en plakat.[6] I stedet bekendtgjorde Christian 6., at

"Vi allernådigst formode, at Vores gudelige øjemærke til den opvoksende ungdoms nøjagtige undervisning i deres saligheds kundskab, kan erholdes, uden sådan alt for stor byrde og besværing for jordegodsets ejere og besiddere"

idet kongen tillige gjorde godsejerne opmærksomme på,

"at som de nyde det legemlige af deres tjenere, de igen vil sørge for deres åndelige" og at de "derved have at vente den største velsignelse af Gud".[7]

Resultatet var imidlertid, at det var vidt forskelligt fra gods til gods hvilken undervisning, der blev givet.

Den store Skolekommission

Først en menneskealder senere nedsattes i 1789 Den store Skolekommission, hvis arbejde førte til folkeskolelovene af 1806 og 1814.[8]

Rytterskoletavlerne

Rytterskoletavlen på rytterskolen i Brønshøj

På rytterskolerne blev der ofte over indgangen opsat en sandstenstavle med samme indskrift med Frederik 4.s spejlmonogram og en latinsk tekst og nederst et vers på dansk.

Den latinske tekst og symbolerne betyder

Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas duodecem Cohortes Equestris, a institutis, fundavi

Denne skole og 240 andre som denne har VI FREDERIK DEN FJERDE (monogrammet) af Guds nåde konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers etc. i året 1721 ladet opføre i de distrikter, som af OS er oprettet til stadig at underholde 12 ryttereskadroner

Det danske vers lyder:

Halvtredsindstyve Aar GUD har DU mig opholdet. At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi yder ieg min Tack, og breder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck DIN Naades Fylde kende! Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende! Lad altid paa min Stool, een findes af min Ætt Som meener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER rætt.

Almueskoler

Kredsen omkring kongefamilien, hoffet og de højeste embedsmænd samt enkelte storgodsejere opførte også børneskoler for almuen på deres godser. Dog var undervisningen ikke ensartet på disse skoler og først meget senere opstod et samlet skolevæsen.

Rytterskoler

Antvorskov Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
FlakkebjergBruges i dag som privat bolig 
Fårdrup  
GimlingeBruges stadig i forbindelse med en skole 
HaldagerlilleBruges i dag som privat bolig 
HaldagermagleNedrevet 
Holmstrup  
HyllestedBruges stadig i forbindelse med en skole 
Kirke StillingeNedbrændt 
LundforlundBruges stadig i forbindelse med en skole 
NordrupNedrevet 
Næsby  
SkørpingeNedbrændt 
Slots Bjergby  
SorterupNedrevet 
Sønderup  
SørbymagleBruges stadig i forbindelse med en skole 
TystrupBruges stadig i forbindelse med en skole 
Store Valby  
Vedbysønder  
Vemmelev  

Dronningborg Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Borup  
Gimming  
Hallendrup  
Harridslev  
Kristrup  
Mejlby  
Råsted  
SpentrupNedlagt 1.August 1969. Er i dag en privat boligStationsvej 42, 8981 Spentrup
Voldum  
Ødum  

Falster Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Nørre Alslev3 lejemål, under renovering Gåbensevej 6, 4840 Nørre Alslev
Brarup  
Egelev  
Elkenøre  
EskildstrupNedrevet 
Falkerslev  
Gedesby Er i dag privat beboelse, fortsat med originale tagsten 
GundslevBrugsforening fra 1909, siden købmand, privat beboelse (med erhvervsdel) siden 1991. 
HorbelevNedbrændt 
HorrebyNedrevet 
Hulebæk  
HøjetNedbrændt 
IdestrupNedrevet 
Vester Kippinge  
Sønder KirkebyEr i dag privat beboelse 
Klodskov  
Maglebrænde  
MosebyHar huset Falsters første sparekasse. Er i privat eje. 
Skovby  
StaurebyBruges stadig i forbindelse med en skole 
SundbyNedrevet 
Torkilstrup  
Nørre VedbyNedrevet 
Vejringe  
VæggerløseNedrevet 
VålseNedrevet 
Øverup  

Frederiksborg Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Alsønderup (Tulstrup)Nedbrændt 
BrederødNedbrændt 
GørløseEr i dag privat ejendom 
Nr. HerlevEr i dag privat boligKirkepladsen 2, 3400 Hillerød
HjørlundeNedbrændt 
HørupBruges stadig i forbindelse med en skole 
KollerødEr i dag privatbolig 
MeløseEr i dag privatbolig - fungerede som skole til 1961 
RamløseNedlagt 1936; er i dag privatboligFrederiksværkvej 116, 3200 Helsinge
Sigerslevøster  
StenløseBruges stadig i forbindelse med en skole 
SkævingeEr i dag privatbolig 
Snodstrup (St. Rørbæk)Bruges stadig i forbindelse med en skole 
SøsumBruges stadig i forbindelse med en skole 
UddesundbyNedbrændt 
UggeløseBrugt siden 1993 som præstegård for den ene af sognets præster. 
UvelseBruges stadig i forbindelse med en skole 
ValbyEr i dag privatbolig og café, hvor der om sommeren serveres kaffe og kage i haven.Salekildevej 16, 3200 Helsinge
ØlstedBruges stadig i forbindelse med en skole 
ØlstykkeBruges stadig i forbindelse med en skole 

Fyns Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Aasum  
Allesø  
Bellinge  
Broby  
BrylleBygget i 1721. Huser bl.a. lokalhistorisk arkiv. Ingen tilknytning til Brylle Skole. Ryttergade 3
Brændekilde  
Fangel  
Hindevad  
Hjallese  
HunderupBruges til privat beboelse. Tavlen er placeret på gavlen ud min Hunderupvej  
Koelbjerg  
Tommerup  
KorupOpført i 1720’erne. Fungerede indtil 1955, hvor bygningen var meget forfalden. Den blev indlemmet i Korup Centralskole, senere folkeskole. Der er ingen synlige spor i dag, på stedet.  
Lumby  
Orte  
Pårup  
Sanderum  
Skalbjerg  
Verninge  
UbberudOpført ca. 1725, nedrevet 1930 for at give plads til den ældste del af den nuværende Ubberud Skole. 

Koldinghus Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Almind  
Andkjær  
Store Andst  
Nørre Bjært  
Bredstrup  
Egtved  
Eltang  
Erritsø  
Øster Gesten  
Gårslev  
Harte  
Herslev  
Højen  
Pjedsted  
Seest  
Skanderup  
Smidstrup  
Skærupv  
Taulov  
Vester Vamdrup  
Vejlby (Egeskov)  
Verst  
Vrå  
Ågård  

Kronborg Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
AmmendrupNedbrændt og blev nedrevet og ophørte i 1871.[10] 
AvderødSkole frem til 1924/25, derefter lærerbolig og anden brug. Siden 1976 hjemsted for Karlebo Lokalhistoriske Forening.[11] 
BlistrupOphørte som skole i 1905 og blev nedrevet[10] 
BorsholmNedbrændt 
DagelykkeNedbrændt 1944 
EsbønderupNedrevet 
GræstedBruges stadig i forbindelse med en skole 
Grønholt Bruges som privatbolig 
MelbyNedbrændt 
MårumOphørte som skole i 1914 og er i dag privat beboelse.[10] Mårum Gade
RamløseOphørte som skole i 1936 og er i dag privat beboelse (uden tilknytning til skolevæsen).[10] 
Ravnsnæsrenoveret og til- og ombygget til bolig 
Sjælsmark  
SøborgOphørte som skole i 1912 og er siden nedrevet.[10] 
Tikøb  
Torupmagle  
ValbyOphørte som skole i 1912 og er privat beboelse.[10] 
VejbyOphørte som skole i 1912 og er privat beboelse.[10] 
VekseboBruges som privat bolig 

København Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Ballerup  
BrøndbyvesterPrivatbolig Bygaden 70
BrøndbyøsterNedbrændt i 1869 og genopført.Brøndbyøstervej 104
BrønshøjHusede Brønshøj Museum fra 1986, indtil tagbranden i 2010. Bruges i dag til kulturarrangementer af 2700Kultur.Brønshøjvej 1
2700 Brønshøj
FarumSolgt til privat beboelse, da Kommuneskolen blev taget i brug i 1924 
GandløseBenyttes som medborgerhus/foreningslokaler 
GentofteNedbrændt 
GladsaxeBruges stadig i forbindelse med en skole 
HerstedvesterSkolebygningen som lå midt i landsbyen i et rødt stråtækt hus på Storestræde 22 fungerede som skole fremtil 1912. Den eksisterer endnu som privatbolig 
HerstedøsterNedrevet 
HvidovreBruges af Hvidovre lokalhistoriske forening. Opført i 1722. [12] 
HvidøreNedrevet 
HvissingeNedbrændt 
LedøjeBruges stadig i forbindelse med en skole 
Lille VærløseNedrevet 
LyngbyNedrevet (Ny skole bygget på grunden) 
MåløvBruges stadig i forbindelse med en skole 
SlagslundeSkole indtil slutningen af 50'erne og derefter beboet af den sidste lærer indtil dennes død. Slagslunde Rytterskole er i dag privat ejendom. 
ValbyOprettet i 1722, udvidet i 1842. I en kort periode fungerede Rytterskolen også som brandstation.

En privat bogsamling fra skolen blev overført til Københavns Kommune i 1901. Valby bibliotek blev en del af Rytterskolen i 1917 og har befundet sig der siden.[13]

Annexstræde 2

2500Valby

Lolland Rytterdistrikt

Lolland

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Assenbølle  
Errindlev Erstattet af privatbolig bygget i 1927. Rødbyvej 2, 4895 Errindlev
Flintinge  
FlårupErstattet af en ny skole ca. 1856. Rytterskolen blev brugt som udhus til den brændte i 1914 
FrejlevAntagelig nedlagt som skole i 1914, da en ny skole blev bygget på nabogrunden. Bygningen blev sandsynligvis erstattet på dette tidspunkt af et nyt hus, der eksister endnu som privatbolig.Enghavevej 1
4892 Kettinge
HerridslevNedrevet og erstattet af en ny skole i 1892 
Hjelm  
RågelundeBlev muligvis indrettet i en eksisterende bygning. I 1914 blev skolen nedlagt og erstattet af en ny skole i nabobyen Kettinge. Rytterskolen blev revet ned. På grunden opførtes et nyt hus, der ca. 2012 igen er erstattet af en ny bygning.Rågelundevej 21
4892 Kettinge
Toreby  
VantoreSkolen taget ud af brug 1908. Eksisterer endnu som privatboligVantorevej 65
4880 Nysted.
Vester UlslevEksisterer endnu. Bruges som privatboligDalbakkevej 28
4894 Øster-Ulslev

Møn

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Borre  
DammePrivat ejendom 
Elmelunde (Hjertebjerg)  
HårbøllePrivat ejendom 
Kjeldbymagle  
Magleby  
Mandemarke  
Svensmarke  
TjørnemarkeSocialpædagogisk opholdssted 
Æbelnæs  

Skanderborg Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Aastrup-Føvling  
Fårvang  
Gjern  
Grumstrup  
Harlev  
HylkePrivat ejendom 
Hørning  
Hørslevbole  
Linå  
Overby  
Sjelle  
Skanderup  
Skovsrod  
Stilling  
StorringNyopført på den oprindelige grundsten i 1876, virksom som skole frem til 1964, i dag privat bolig. (Sognets beskrivelse)Lilleringvej 1
8464 Galten
Svejstrup  
Svenstrup  
Sønder Vissing  
ToustrupPrivat bolig, udvidet. Skole indtil 1902, hvor ny landsbyskole bygges i byen på en anden matrikel.Ryttervej 1, 8641 Sorring
Tønning  
Tåning  
Veng  
Virring  
Yding  

Tryggevælde Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
AlslevNedrevet 
Arnøje  
DalbyNedrevet 
Frerslev  
HaslevNedbrændt 
Lille HeddingeMuseum 
Store Heddinge  
Hellested  
Holtug  
HøjerupNedrevet 
HårlevFungerer som beboelsesejendom 
Karise  
KæderupSkole indtil 1912, nu beboelse  Vestervangen 3, Kæderup, 4682 Tureby
Magleby  
Skrosbjerg  
Strøby  
TerslevNedrevet 
VærløseNedrevet 

Vordingborg Rytterdistrikt

BeliggenhedStatus [9]Adresse
Allerslev  
Bakkebølle  
Bårse  
Dyrlev  
Vester Egesborg  
Øster Egesborg  
Hammer  
Køng  
Lundby  
Sønder Mern  
Skibbinge  
Snesere  
Stensby  
Stenstrup  
Sværdborg  
Udby  
Viemose  
Vindinge  
ØrslevNedrevet i 1960erne 

Noter

 1. ^ anonym: "-og bygger skoler op" (Skalk 1997 nr. 1, s.18-19)
 2. ^ anonym: "-og bygger skoler op" (Skalk 1997 nr. 1, s. 18f)
 3. ^ a b Feldbæk, s. 184
 4. ^ a b Feldbæk, s. 185
 5. ^ anonym: "-og bygger skoler op" (Skalk 1997 nr. 1, s. 19)
 6. ^ Feldbæk, s. 185f
 7. ^ Feldbæk, s. 186
 8. ^ Feldbæk, s. 186f
 9. ^ a b c d e f g h i j k l m Bygger i udstrakt grad på data fra 1918-20
 10. ^ a b c d e f g Mail fra Arkivleder hos Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (holbo.dk)
 11. ^ Pjecen "Rytterskolen i Avderød" af Karlebo Lokalhistoriske Forening
 12. ^ Hvidovre lokalhistoriske forening
 13. ^ Artikel fra valbyonline.dk ([1])

Litteratur

 • S. Ellkier-Pedersen: "Om rytterskoler i Vejle Amt" (Vejle Amts Aarbog 1972; Kolding 1972; s. 8-64)
 • Ole Feldbæk: "Den lange fred. 1700-1800" (i: Olaf Olsen (red.): Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 9; København 1990; ISBN 87-89068-11-4
 • Aage Simonsen: "Almueskolerne under Bygholm Gods ved Aar 1742" (Vejle Amts Aarbog 1932; København 1932; s. 186-196)
 • Thøger Jensen: Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne) – Århus 1921. En bog med en omhyggelig gennemgang af skolernes oprindelseshistorie, mange billeder og en række dokumenter tilknyttet projektet.

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

04-09-12-Schaupflügen-Fahrenwalde-RalfR-IMG 1232.jpg
Forfatter/Opretter: Ralf Roletschek , Licens: CC BY-SA 2.5
Hestetrukken plov og plovmand
Rytterskoletavle Brønshøj 01.jpg
Forfatter/Opretter:
This file was made by Thomas Hindsgaul, and should be credited as such.

If you make use of this picture outside of the Wiki community, an email to broadbeer [at] gmail.com would be appreciated.

If you would like a better version of the image i.e. a higher resolution, or use it under another license please feel free to contact me.

, Licens: CC BY 2.5 dk
Rytterskoletavlen på rytterskolen på Brønshøj Torv
Rytterskolen Brønshøj 09-04-06.jpg
Forfatter/Opretter:
This file was made by Thomas Hindsgaul, and should be credited as such.

If you make use of this picture outside of the Wiki community, an email to broadbeer [at] gmail.com would be appreciated.

If you would like a better version of the image i.e. a higher resolution, or use it under another license please feel free to contact me.

, Licens: CC BY 2.5 dk
Rytterskolen på Brønshøj Torv