Landdag (Østrig)

Landdag (tysk: Landtag) er betegnelse for parlamentet i de ni østrigske delstater. Landdagens delegerede bliver valgt ved almindelige, hemmelige og personlige forholdstalsvalg af stemmeberettigede statsborgere, der er bosiddende i det pågældende forbundsland. Partiet med flest stemmer bestrider endvidere posten som delstatsformand (tysk: Landeshauptmann).

I følge den østrigske forfatnings artikel 15[1] har landdagen kompetence til beslutning af al lovgivning, der ikke udtrykkeligt ligger på forbundsstatsligt niveau. Funktionsperioden for landdagene er fem år, undtagen i Oberösterreich hvor den seks år.

Kompetencer

Forbundslandene har lovgivningskompetence inden for alle områder, der i forfatningen ikke udtrykkeligt er givet til forbundsstaten. Landdagen er derfor bl.a. ansvarlig for følgende områder:[2]

 • Forbundslandsforfatningen
 • Kommunernes anliggender
 • Organisering af forbundslandenes embedsfunktioner
 • Børnehaver
 • Natur- og landskabsbeskyttelse
 • Byggetilladelser
 • Planområdet
 • Fremme af boligbyggeri
 • Afløb og affaldsbortskaffelse
 • Vejvæsen (undtagen Bundesstraßen (statsveje))
 • Handel med landbrugs- og skovarealer
 • Handel med grundarealer med udlændinge
 • Skatter på drikkevarer
 • Jagt og fiskeri
 • Sport, skiskoler og bjergførere
 • Socialhjælp
 • Handicappleje
 • Sædelighedspolitik
 • Katastrofehjælp og redningsvæsen
 • Kulturstøtte
 • Landbrugsstøtte
 • Hospitaler

Forbundslandsforfatningen må ikke være i modstrid med Østrigs statsforfatning. Uenighed om lovgivningskompetence mellem staten og forbundslandene afgøres af Østrigs forfatningsdomstol.

Kilder