Finnmark

Finnmarks våben.
Finnmark.

Finnmark (nordsamisk: Finnmárku, kvensk: Ruija) er et fylke i Norge, der ved Regionsreformen i Norge, 1. januar 2020 blev lagt sammen med Troms, til det nye fylke, Troms og Finnmark.[1] Befolkningstallet i 2019 75.863 indbyggere, og arealet var 45.755 km². Administrationen var placeret i Vadsø.[2]

Troms blev reetableret som fylke den 1. januar 2024 efter at Troms og Finnmark fylke blev opløst fra samme dato.[3]

Det var Norges nordligste fylke og det arealmæssigt største, men samtidig det mindste målt på indbyggertal. Navnets betydning er i førsteleddet finner i betydningen samer og efterleddet mark i betydningen skov.[4] Administrationen er beliggende i Vadsø. Nordmænd har boet fast i Finnmark siden 1200-tallet[5] og udgør i dag flertallet af befolkningen.

Finnmark blev eget hovedlen (Vardøhus len) i 1576 og amt (Vardøhus amt) i 1660, underlagt Trondhjems stiftamt. I 1787 blev Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordlandenes amt til Vardøhus amt, som da fik navnet Finmarkens Amt. I 1866 blev Senjen og Tromsø fogderi skilt ud igen som et eget amt (Tromsø Amt). Det resterende Finnmarkens amt fik da samme udstrækning som det tidligere Vardøhus Amt og ændrede navn til Finnmark fylke i 1919 .[6]

Finnmarksvidda dækker 36 % af fylkets areal. Tidligere var størstedelen (op mod 95 %) af arealet i Finnmark ejet af staten (ved Statskog SF). Den 1. juli 2006 blev ejendomsretten til jorden overført til Finnmarkseiendommen. Sametinget ligger i Karasjok.

Plan om sammenlægning med andet fylke

Uddybende Uddybende artikel: Regionsreformen i Norge

Som en del af Regionreformen i Norge vedtog Stortinget 8. juni 2017, at Finnmark og Troms skal lægges sammen til et fylke fra 1. januar 2020 [7] under navnet Troms og Finnmark. Ved en folkeafstemning har befolkningen i Finnmark og de lokalvalgte sagt nej til sammenlægning. Situationen er fastlåst, skrev medierne i august 2018.[8][9][10]

Historie

De første mennesker nåede Finnmark for måske 10.000-12.000 år siden.

Den første indvandringsbølge til Norges kyst var mennesker, der havde boet i nutidens Spanien og Portugal. Siden fulgte en indvandringsbølge fra Sortehavet eller Ukraine.[11] "...trolig kom det en senere innvandring fra øst – mest sannsynlig fra Sibir. Disse blandet seg med de gruppene som allerede bodde i Skandinavia og gav opphav til det vi i dag kjenner som samer," siger genetiker Torsten Günther.[12]

Komsakulturen, den ældste kendte kultur i Finnmark, er opkaldt efter de første fund gjort ved Komsafjeldet i Alta. I området mellem Tana og Varangerbotn findes det store fangstanlæg for vildren, hvor flere grupper af fangstfolk menes at have samarbejdet om at drive jagt på den værdifulde vildren.

Dem samiske kultur har lange traditioner i Finnmark. Fra folkevandringstiden stod samerne i handelskontakt med norrøne bosættere langs kysten af Nordland og Troms. Ottar fra Hålogaland beretter, at han pålagde samerne at betale skat. I Egils saga berettes det om Torolv Kveldulvsson, som var høvding i HålogalandHarald Hårfagres tid, og krævede sameskatter ind. Torolv mødte kvener på sin rejse øst over, og Finnmark beskrives således: "Finnmarken er enorm. Vest for ligger havet, og derfra skærer brede fjorde sig ind, ligeså norden for og hele vejen øst over. Længere syd på ligger Norge. Finnmarken favner næsten hele det øvre land, like langt syd over som Hålogaland langs kysten. Øst for Namdalen ligger Jämtland, så Hälsingland og så Kvenland, så Karelen. Finnmarken ligger oven for alle disse lande, og der er store fjeldbygder der oppe, nogen i dale og nogen ved vand." Finnmark blev altså ifølge denne beskrivelse opfattet som hele Skandinavien nord for Trøndelag og Jämtland med undtagelse af de dele af vestkysten, som faldt under betegnelsen Hålogaland.

Middelalderen

Det ældste vidnesbyrd om norske kongers interesse for Finnmark skriver sig fra Gulatingsloven, hvor det omkring år 1200 fastslås, at håløerne skal stille og udruste 13 tyvesæders skibe og et tredivesæders, "thi de har vakthold øster".[13] Dette må tolkes som vagthold mod bjarmere eller karelere.

Norsk bosættelse i Finnmark fandt først sted efter, at Håkon 5. lod bygge Vardøhus fæstning samtidig, som kirken i Vardø blev indviet af biskop Jørund i 1307. Novgorod-traktaten, som blev indgået den 3. juni 1326 i Novgorod, markerede afslutningen på årtiers norsk-novgoriske tvister om grænsen i Finnmark. På grund af handelen med tørfisk til Mellemeuropa etablerede de norske fiskere sig langs Finnmarkskysten i små, tætte samfund (fiskevær). I 1400-tallet oplevede fiskerne gode tider, mens lavere fiskepriser gjorde livet vanskeligere i 1500- og 1600-tallet.

Danmark-Norge

Af de danske konger viste kun Christian 4. virkelig interesse for denne del af riget. Han sejlede i 1599 med en flåde på otte skibe til Vardøhus og Murmansk og forsøgte i resten af sin regeringstid at få fastlagt sikre grænser i øst mod Rusland og Sverige.

Efter forslag fra lensherre Preben von Ahnen blev bådpost mellem Trondheim og Vardø oprettet i 1663, 10 år efter at regelmæssig postgang var iværksat i resten af Norge. Denne udgjorde verdens længste og mest slidsomme, regelmæssige postrute, en strækning på omkring 1.500 kilometer hver vej. Kun i roligt vejr kunne bådene sejle direkte, mens de i dårligt vejr måtte sejle langs kysten, og da var ruten væsentligt længere. Senere blev der udstedt en ny kongelig forordning om postruten.[kilde mangler] Fra Bodø skulle postbud fragte posten nordover. Postbudene skulle vel at mærke selv holde sig med både og udstyr, mens almuen sørgede for deres underhold, således at den danske konge ingen udgift fik. Denne ordning påførte lokalbefolkningen så omfattende omkostninger – i dårlig vejr kunne postbudene forblive på en gård i dagevis – at stiftamtmanden i Trondheim allerede i 1665 ansatte postbønder på omtrent samme vilkår som ellers i landet.[14]

I 1700-tallet styrkede det den samiske kultur, fordi samerne ikke var afhængige af mel og andre varer fra Bergen. Finnmarksmonopolet, da landsdelen var bortforpagtet til bergenske købmænd for 200 rigsdaler om året,[15] bestod i over 100 år og blev ikke ophævet før end i 1787. I denne periode blev Finnmark udplyndret og affolket, indbyggerne kom i bundløs gæld til monopolindehaverne. Selv umyndige børn hæftede for deres forældres gæld. Som følge af monopolet var der ingen amtmand og næppe nogen postgang heller.

1800-tallet

Den norske kolonisering tog til op gennem 1800-tallet. Dels som følge af større økonomisk aktivitet, del på grund af en udtalt fornorskningspolitik fra myndighedernes side. Fra 1700-tallet fik Finnmark også et finsk befolkningselement. De første finner kom til Alta omkring 1740, mens den store indvandring skete under hungersnøden i Finland i 1860'erne.

Fra middelalderen og frem tiltog både Norge, Sverige og Rusland sig ret til at beskatte samerne og svenske og russiske skatteopkrævere bevægede sig helt ud til søsamebygderne på yderkysten. Grænserne mod Sverige blev fastlagt i 1753, da Kautokeino og Karasjok blev norsk, og mod Rusland i 1826, da Sør-Varanger blev norsk. Før dette havde området været et fælles norsk-russisk område med grænse i Bugøyfjord. I 1789 fik Hammerfest og Vardø købstadsrettigheder. Den økonomiske udvikling i 1800-tallet var meget stærk. Et vigtigt bidrag kom fra de jernmalmminer, som åbnede i Kirkenes i 1902.

I 1800-tallet lå Finnmark fortsat ret afsides. Da P.W. Deinboll blev udnævnt til sognepræst i Vadsø, forlod han med kone og tre små børn Oslo (Kristiania) i august 1815. Vel ankommet til Bergen måtte de vente der i to måneder, inden de fik skibslejlighed videre. De fortsatte rejsen med en nordlandsjekt, men måtte søge nødhavn på Folda den 13. december og overvintrede på Nærøy til slutningen af april 1816. Herfra fik de skibslejlighed videre og ankom til Vadsø efter 10 måneders rejse.[16]

Mellemkrigstiden

Fra omkring år 1900 forstærkedes myndighedernes fornorskningspolitik: Samisk og finsk sprog blev udelukket fra skole, kirke og offentlig forvaltning. Mange steder fik nye, norske navne. Stærkest var presset i 1930'erne. Fornorsking af samer var en politik fra den norske stats side, der havde som mål at udrydde samisk sprog og kultur. Motivet var i 1800- og 1900-tallet at gøre Finnmark 'norsk'.

2. verdenskrig

2. verdenskrig ramte Finnmark hårdt, da Kirkenes og havnefaciliteterne var en del af det tyske opmarchområde for nordfronten. Byen blev derfor bombet over 300 gange af sovjetiske fly. Vardø og Vadsø blev også ramt, ligesom civile skibe blev udsat for angreb. I oktober 1944 brød Den røde hær gennem de tyske stillinger i Litsadalen omtrent halvvejs mellem Kirkenes og Murmansk. Den 18. oktober stod de ved den norske grænse. Den 25. oktober rykkede Den røde hær ind i Kirkenes og nåede Tana den 28. oktober. Tyskerne iværksatte Operation Nordlicht, som indebar tilbagetrækning af okkupationsstyrkerne og ødelæggelse af al infrastruktur og andet, som kunne være til nytte for Den røde hær, den såkaldte brændte jords taktik. Så langt vest på som til Lyngen i Troms brændte de tyske soldater de fleste huse og andre bygninger ned til grunden. Civilbefolkningen på nær 60.000 blev tvangsevakueret sydpå. Den røde hær trak sig ud af Øst-Finnmark i september 1945.

Kort efter krigen igangsatte Stortinget et omfattende genopbygningsprogram af Finnmark.

Forsvaret har i efterkrigstiden opretholdt et stærkt nærvær i fylket på grund af grænsen til Sovjetunionen/Rusland, og mange lokalsamfund har baseret sig på indtægter fra det militære nærvær.

Nyere tid

I 2005 blev Finnmarksloven vedtaget af Stortinget. Loven giver samer og andre finnmarkinger rettigheder "til land og vann i Finnmark fylke", skriver Store norske leksikon.[17] Loven skulle tilgodese det store antal samer i Finnmark og lod de omkring 96 % af jorden i Finnmark, der tidligere var ejet af staten, overgå til Finnmarkseiendommen.

Geografi

Kortet viser terrænforhold og vandløb i Finnmark. Den største elv, Tana, lidt til højre, og Alta-Kaoutokeino lidt til venstre. Nederst til højre Inari-søen i Finland i tilknytning til Pasvikdalen med Pasvikelva-elven. Længst til venstre Målsevdalen i Troms med Målselv.

Grænser

Finnmark grænser til Troms mod vest, til Lappland i Finland mod syd og til Murmansk oblast i Rusland mod øst.

Klima

Trods sin beliggenhed langt mod nord er Finnmark ikke så koldt, som man skulle tro, hvilket skyldes Golfstrømmen. På kysten er temperaturerne moderate om vinteren og forholdsvis lave om sommeren. Vardø længst i nordøst ligger i den arktiske klimazone, og årets varmeste måned har en gennemsnitstemperatur på under 10 °C. Indlandet har derimod langt større temperaturudsving med ret kolde vintre. Norges kulderekord blev målt i Karasjok den 1. januar 1886, hvor termometeret viste -51,4 °C. Derimod er somrene milde, især i indlandet og i Øst-Finnmark, hvor temperaturerne af og til når op over 30 °C.

Flora

Landskab ved Kvalsund, cirka 35 kilometer syd for Hammerfest.
Altafjorden, Alta.

På grund af den nordlige beliggenhed kunne man tro, at Finnmark har en fattig flora, men det er ikke tilfældet. Der kommer nemlig et østligt floraelement ind fra Rusland. En del af disse arter findes et stykke syd på i Nordnorge, som sibirurt, sibirkoll og sibirgrasløk. Samtidig vokser nogle af disse plantearter kun i Finnmark, blandt andet nyserot, finnmarkssaltgras og masimjelt. De to sidstnævnte er til og med endemiske for fylket.

I Finnmark findes også en række nordlig unicentriske fjeldplanter, repræsenterede ved arter som kantlyng, fjellsolblom og lodnemyrklegg. Lignende krav til voksested har de arktiske arter, som kommer ind nordfra, men de er mere knyttede til kysten. Purpurkarse, som kun vokser i Nordkapp kommune i Norge, hører til dette element.

Fylkesblomsten i Finnmark er multebær. Det er frugten af multebær, som skal bruges i afbildninger af fylkesblomsten. Denne art har traditionelt spillet en stor rolle i kosten for befolkningen i fylket.

Befolkningsforhold

Efter 1975 er folketallet i fylket faldet med omtrent 8 % og er fortsat for nedadgående. Antallet af unge voksne i aldersgruppen 25-34 år er faldet med omkring en tredjedel på 10 år. De mest folkerige kommuner har dog haft en vis befolkningsvækst, særligt Alta. Statistik fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser, at 39 % af den voksne befolkning i Finnmark i 2008 kun havde gået i grundskole, det laveste uddannelsesniveau i landet.[18]

Sprog

Finnmark har i århundreder været et flersproget område. Foruden norsk og samiske sprog tales det også kvensk. Kvensk – eller finsk – tales af den finske minoritet i Nord-Varanger (Nesseby og Vadsø), Porsanger (Børselv og Lakselv), Sør-Varanger (Bugøynes og Neiden) og enkelte andre steder. Mange stednavne på samisk og kvensk er ligestillede med de norske stednavne (og officielt anerkendte af myndighederne).

Forvaltningsområdet for samisk sprog omfatter de fem Finnmarks-kommuner Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Tana og Porsanger samt én (Kåfjord) i Troms.

Bebyggelsesforhold

Alta og Hammerfest ligger i den vestlige del af fylket og har henholdsvis 18.762 og 9.774 indbyggere. Længst nord i fylket findes Norges nordligste by Honningsvåg med 2.367 indbyggere. Mod øst ligger Sør-Varanger med 9.826 indbyggere. Norges østligste by er Vardø med 2.111 indbyggere. I fylkeshovedstaden Vadsø bor 6.095 mennesker. Den tætbebyggede del af området omfattende såkaldte "tettsteder" med indbyggertal på over 200 personer i Finnmark, under 40 km2 udgør blot otte promille af det samlede areal. På dette areal bor 72 % af fylkets befolkning. Befolkningen bor tættest i kommunerne Båtsfjord og Vardø, hvor 99 % var bosat i tettsted i 2005. Befolkningen bor mest spredt i Deatnu-Tana, hvor 81 % boede uden for tettsted i 2005.

Finnmarksvidda i syd har to tettsteder: Kautokeino i vest, og Karasjok i øst med henholdsvis 2.941 og 2.785 indbyggere (pr. 1. april 2010). Sidstnævnte er sæde for Sametinget og NRK Sámi Radio. Arealmæssigt er Kautokeino med sine 9.707 km2 Norges største kommune efterfulgt af Karasjok med 5.453 km2.

Andre byområder er Lakselv med 2.146 indbyggere, Tana bru med 565 indbyggere, Båtsfjord med 2.058 indbyggere og Bjørnevatn med 2.419 indbyggere.

Finnmark har en samlet kystlinje på 6.844 kilometer, medregnet 3.155 kilometer kystlinje på øer. Næsten 12.300 personer eller 16,6 % af fylkets indbyggere var i år 2000 bosat i 100-metersbæltet langs kysten.

Byer i Finnmark

Byer

Hammerfest-forstaden Rypefjord.

Der er 26 bysamfund i Finnmark, ordnede efter indbyggertal (2012)[19] og med kommunenavn i parentes:

 • Alta – 14.439 (Alta).
 • Hammerfest – 7.119 (Hammerfest).
 • Vadsø – 5.066 (Vadsø).
 • Kirkenes – 3.444 (Sør-Varanger).
 • Bjørnevatn – 2.493 (Sør-Varanger).
 • Honningsvåg – 2.436 (Nordkapp).
 • Lakselv – 2.237 (Porsanger).
 • Båtsfjord – 2.069 (Båtsfjord).
 • Karasjok – 1.885 (Karasjok).
 • Vardø – 1.885 (Vardø).
 • Hesseng – 1.736 (Sør-Varanger).
 • Rypefjord – 1.724 (Hammerfest).
 • Kautokeino – 1.354 (Kautokeino).
 • Havøysund – 1.027 (Måsøy).
 • Berlevåg – 948 (Berlevåg).
 • Kjøllefjord – 943 (Lebesby).
 • Mehamn – 708 (Gamvik).
 • Tana Bru – 589 (Tana).
 • Vestre Jakobselv – 527 (Vadsø).
 • Øksfjord – 499 (Loppa).
 • Rafsbotn – 428 (Alta).
 • Nordvågen – 422 (Nordkapp).
 • Hasvik – 366 (Hasvik).
 • Tverrelvdalen – 354 (Alta).
 • Breivikbotn – 298 (Hasvik).
 • Kiberg – 205 (Vardø).

Administrative forhold

Fylkesordfører er (i 2018) Ragnhild Vassvik.[20]

Distrikter i Finnmark

Kommuner

Det tidligere Finnmark fylke var inddelt i 19 kommuner:

Kommunernes beliggenhed i Finnmark.Kommunernes beliggenhed i Finnmark.
Kommunernes beliggenhed i Finnmark.
Kommuner og distrikter i Finnmark.


NrKortVåben, NavnAdm.centerIndbyggertalFlademål
km²
MålformOrdførerPartiDistrikt
2002
Vardø kommune
Vardø kommune
VardøVardø2.119600NeutralLasse HaughomFrPØst-Finnmark
2003
Vadsø kommune
Vadsø kommune
VadsøVadsø6.2231.258BokmålSvein DragnesApØst-Finnmark
2004
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
HammerfestHammerfest10.287848BokmålAlf E. JakobsenApVest-Finnmark
2011
Kautokeino kommune
Kautokeino kommune
Kautokeino (Guovdageaidnu på samisk)Kautokeino2.9319.707BokmålKlemet Erland HættaLLVest-Finnmark
2012
Alta kommune
Alta kommune
AltaAlta19.8223.849BokmålLaila DavidsenHVest-Finnmark
2014
Loppa kommune
Loppa kommune
LoppaØksfjord1.027687BokmålJan Eirik JensenKpVest-Finnmark
2015
Hasvik kommune
Hasvik kommune
HasvikBreivikbotn1.037556BokmålEva D. HusbyApVest-Finnmark
2017
Kvalsund kommune
Kvalsund kommune
KvalsundKvalsund1.0511.844BokmålRagnar OlsenApVest-Finnmark
2018
Måsøy kommune
Måsøy kommune
MåsøyHavøysund1.2411.134BokmålAnne Karin OlliHVest-Finnmark
2019
Nordkapp kommune
Nordkapp kommune
NordkappHonningsvåg3.213925NøytralKristina HansenApVest-Finnmark
2020
Porsanger kommune
Porsanger kommune
Porsanger (Porsáŋgu på samisk)Lakselv3.9634.873BokmålKnut Roger HanssenHVest-Finnmark
2021
Karasjok kommune
Karasjok kommune
Karasjok (Kárášjohka på samisk)Karasjok2.6985.453BokmålAnne Toril BaltoSpVest-Finnmark
2022
Lebesby kommune
Lebesby kommune
LebesbyKjøllefjord1.3413.458BokmålStine AkselsenApØst-Finnmark
2023
Gamvik kommune
Gamvik kommune
GamvikMehamn1.0981.415NeutralInga ManndalSVØst-Finnmark
2024
Berlevåg kommune
Berlevåg kommune
BerlevågBerlevåg1.0571.120BokmålKarsten G. SchancheHØst-Finnmark
2025
Tana kommune
Tana kommune
Tana (Deatnu på samisk)Tana bru2.8834.050BokmålFrank IngilæApØst-Finnmark
2027
Nesseby kommune
Nesseby kommune
Nesseby (Unjárgga på samisk)Varangerbotn9191.436BokmålKnut Inge StoreApØst-Finnmark
2028
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune
BåtsfjordBåtsfjord2.2071.433NeutralGeir KnutsenApØst-Finnmark
2030
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
Sør-VarangerKirkenes10.0903.968BokmålCecilie HansenSpØst-Finnmark
20
Finnmark
Finnmark
FinnmarkVadsø75.20748.617NøytralRunar SjåstadApNord-Norge

Samfærdsel

I forhold til indbyggertallet har fylket et udbredt vejnet. Europavej 6 går gennem hele fylket fra Langfjordbotn i vest til Kirkenes i øst.

Ved udgangen af 2007 var registreret 80.961 køretøjer i Finnmark, heraf var 14.215 var snescootere/bæltemotorcykler. Dette betyder, at ca. 25% af alle snescootere/bæltemotorcykler i Norge er registrerede i Finnmark.[21]

Skibsruter

Hurtigruten har mange anløb langs kysten frem til Kirkenes.

Flyvepladser

Finnmark har i alt 11 flyvepladser – tre stamflyvepladser og otte regionale flyvepladser. De tre største flyvepladser målt på antal rejsende (i 2008) var Alta Lufthavn (353.176), Kirkenes Lufthavn, Høybuktmoen (265.414) og Hammerfest Lufthavn (149.310).[22]

Næringsliv

Det er længe siden, at rendrift var fylkets vigtigste næringsvej. Fiskeriet spiller fortsat en vigtig rolle, men ved udbygningen af Snøhvitfeltet ud for Hammerfest vil olieudvinding i fremtiden komme til at få en større betydning. Man forventer store fund i Barentshavet, dersom der bliver givet tilladelse til boring. Alligevel er den tjenesteydende sektor i Finnmark som i alle andre fylker den vigtigste.

Turisme, står for (i 2008) 8 % av bruttoproduktet i fylket.[23] Nordkapp er målet for de fleste turister, som besøger Finnmark. Nordkapp er blevet lettere at besøge efter åbningen af en ny tunnel til Honningsvåg.

Kultur og demonym

Kulturelt præges Finnmark i dag stærkt af det samiske. Påskefestivalerne [24] (musik- og filmfestival) i Kautokeino og Karasjok er blandt de store trækplastre til Finnmark. Vardø kommune kan fremvise flere kulturskatte i fugleværet på Hornøya og "Lille-Moskva" (Kiberg).

Finnmarking er demonymet relateret til Finnmark.

Noter

 1. ^ Nye fylker Arkiveret 22. november 2020 hos Wayback Machine 19.12.2019 på regjeringen.no
 2. ^ Finnmark - tidligere fylke Arkiveret 7. april 2020 hos Wayback Machine på snl.no
 3. ^ Fylkesinndelingen fra 2024 regjeringen.no hentet 7. januar 2024
 4. ^ Norsk Stadnamnleksikon (1997)
 5. ^ Store Norske Leksikon Online
 6. ^ Lov av 14. aug 1918, Nr. 1: Lov om forandring av rikets inddelingsnavn
 7. ^ "Troms og Finnmark slås sammen" (norsk). NRK. Arkiveret fra originalen 26. april 2019. Hentet 15. august 2018.
 8. ^ "Monica Mæland setter sammenslåing av Troms og Finnmark på vent". Dagbladet (norsk). 20. august 2018. Arkiveret fra originalen 21. august 2018. Hentet 21. august 2018.
 9. ^ "Mæland frykter at Finnmarks-opprør kan velte hele regionreformen" (norsk). NRK. 17. august 2018.
 10. ^ Bredeveien, Jo Moen; Kristiansen, Bjørn S. (11. august 2018). "KrF-topp ber om pause i partiets egen reform". Dagsavisen (norsk). Arkiveret fra originalen 13. august 2018. Hentet 21. august 2018.
 11. ^ "Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation". Arkiveret fra originalen 15. november 2020. Hentet 20. januar 2021.
 12. ^ Dette var de første nordmennene Arkiveret 11. januar 2018 hos Wayback Machine Frid Kvalpskarmo Hansen på nrk.no 9. januar 2018, læst 19. august 2018
 13. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad, Fahlcrantz' boktryckeri, Stockholm 1945
 14. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad
 15. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad (s.79)
 16. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad (s.60)
 17. ^ Finnmarkseiendommen Arkiveret 19. august 2018 hos Wayback Machine. (2016, 3. juli). I Store norske leksikon. Hentet 19. august 2018
 18. ^ Utdanningsnivå i befolkningen
 19. ^ "Statistisk sentralbyrå: Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1.januar 2012". Arkiveret fra originalen 20. november 2012. Hentet 18. maj 2014.
 20. ^ "Finnmark nekter å møte Troms og Mæland: – Det vil være det samme som å gi opp". Arkiveret fra originalen 16. august 2018. Hentet 15. august 2018.
 21. ^ Kjøretøy Arkiveret 14. november 2011 hos Wayback Machine, Finnmarksanalyser
 22. ^ "Finnmark Dagblad". Arkiveret fra originalen 18. maj 2014. Hentet 18. maj 2014.
 23. ^ Askheim, Svein. (2016, 20. desember). Finnmarks Turisme. I Store norske leksikon. Hentet 11. august 2018 fra https://snl.no/Finnmarks_turisme Arkiveret 11. august 2018 hos Wayback Machine.
 24. ^ Påskefest på vidda 15. marts 2006 aftenposten.no via web.archive.org

Eksterne henvisninger

Koordinater: 70°N 25°Ø / 70°N 25°Ø / 70; 25

Medier brugt på denne side

NO 2019 Nordkapp.svg
Map showing the position of  Nordkapp within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Locator map of municipalities in Finnmark, Norway numbered.svg
Numbered map of the municipalities of Finnmark, Norway
Norway Counties Finnmark Position.svg
Forfatter/Opretter: Marmelad, Licens: CC BY-SA 2.5
Autogenerated locator map of norwegian county as named in filename.
NO 2025 Tana.svg
Map showing the position of  Tana within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Måsøy komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Måsøy, Finnmark.
Kvalsund komm.svg
Azure three salmons argent arranged in pall, facing inwards.
NO 2002 Vardø.svg
Map showing the position of  Vardø Municipality within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Sør-Varanger komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Sør-Varanger, Finnmark.
NO 2022 Lebesby.svg
Map showing the position of  Lebesby within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
NO 2003 Vadsø.svg
Map showing the position of  Vadsø within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
NO 2023 Gamvik.svg
Map showing the position of  Gamvik within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Tana komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Tana, Finnmark.
North Norway.png
Forfatter/Opretter: Modified by Dr. Blofeld, Licens: CC BY 3.0

Map of Northern Norway

Geographic limits of the map:

 • N: 71.283°
 • S: 68.677°
 • W: 18.127°
 • E: 31.63°
NO 2012 Alta.svg
Map showing the position of  Maps of Alta municipality within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
NO 2030 Sør-Varanger.svg
Map showing the position of  Sør-Varanger within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Hammerfest official komm.svg
Forfatter/Opretter: Hammerfest Municipality - Hammerfest kommune, Licens: CC BY-SA 4.0
The official coat of Arms of the municipality of Hammerfest in Norway
Båtsfjord komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Båtsfjord, Finnmark.
Berlevåg komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Berlevåg, Finnmark.
Finnmark våpen.svg
Coat of arms for the Norwegian county of Finnmark.
NO 2020 Porsanger.svg
Map showing the position of  Porsanger within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Alta komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Alta, Finnmark.
NO 2021 Karasjok.svg
Map showing the position of  Maps of Karasjok within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Vardø komm.svg
Kommunevåpen for Vardø kommune i Finnmark fylke.
Finnmarkskommuner.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Loppa komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Loppa, Finnmark.
NO 2015 Hasvik.svg
Map showing the position of  Maps of Hasvik within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Hammerfest suburb 2005.jpg
View from Hammerfest suburb.
Altafjord Norwegen.jpg
Forfatter/Opretter: Hesse1309, Licens: CC BY-SA 3.0
Altafjord Norwegen
NO 2004 Hammerfest.svg
Map showing the position of  Hammerfest within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
View from Bárrás.jpg
Forfatter/Opretter: Ville Miettinen from Helsinki, Finland, Licens: CC BY 2.0

A small mountain pond and fells surrounding Bárrás. August 2006.

This photo made #7 on Flickr's Explore! on Jan 7 2008.
Hasvik komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Hasvik, Finnmark.
NO 2028 Båtsfjord.svg
Map showing the position of  Båtsfjord within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
NO 2018 Måsøy.svg
Map showing the position of  Måsøy within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Lebesby komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Lebesby, Finnmark.
NO 2014 Loppa.svg
Map showing the position of  Maps of Loppa within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Gamvik komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Gamvik, Finnmark.
Nordkapp komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Nordkapp, Finnmark.
NO 2017 Kvalsund.svg
Map showing the position of  Kvalsund within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Porsanger komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Porsanger, Finnmark.
NO 2027 Nesseby.svg
Map showing the position of  Nesseby within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Vadsø komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Vadsø, Finnmark.
NO 2024 Berlevåg.svg
Map showing the position of  Berlevåg within  Finnmark, made by Jon Harald Søby.
Kautokeino komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Kautokeino, Finnmark.
Karasjok komm.svg
Coat of arms of the Norwegian municipality of Karasjok, Finnmark.