Bjergart

Den bornholmske Svaneke-granit består af krystaller af rødlig alkalifeldspat, grønlig plagioklas, hvidlig kvarts og sort biotit.
Norsk glimmerskifer under mikroskop: stor sort krystal er granat, aflange spraglede krystaller er muskovit, aflange brunlige krystaller er biotit, mens de mange lys- til mørkgrå krystaller er kvarts, foruden enkelte feldspat.

Indenfor geologi betegner bjergarter (sommetider også kaldet klipper eller sten) alle naturligt forekommende hærdnede materialer opbygget af mineraler. Bjergarter klassificeres ud fra deres mineraler, kemiske sammensætning og dannelsesmåde, og de udgør jordklodens skorpe, samt dens indre kerne.

Man opdeler bjergarter i tre hovedgrupper: magmatiske bjergarter, metamorfe bjergarter og sedimentære bjergarter. Magmatiske bjergarter dannes, når magma afkøles dybt nede i Jordens skorpe, eller når vulkansk lava afkøles på jordoverfladen eller havbunden. Sedimentære bjergarter dannes ved hærdning og diagenese af sedimenter, som igen er dannet ved forvitring af eksisterende bjergarter, og transport og aflejring af forvitringsprodukterne, typisk grus, sand og ler. Metamorfe bjergarter dannes, når eksisterende bjergarter udsættes for højt tryk og temperatur, hvorved de omdannes og får ny mineralsammensætning og struktur, som det fx finder sted, når kontinentalplader støder sammen.[1]:31–33, 134–139

Det videnskabelige studie af bjergarters sammensætning og dannelse kaldes petrologi, som er en vigtig underdisciplin inden for geologi.[2]

Bjergart og jordart

Inden for geologi skelnes ikke altid skarpt mellem betegnelserne bjergart og jordart, idet materialets hærdningsgrad her ofte er af mere underordnet betydning, i forhold til sammensætning og dannelsesmåde.[3][4] Visse geologer betegner således alle geologiske dannelser som bjergarter, idet de skelner mellem løse bjergarter, fx strandsand, og faste bjergarter, fx granit eller kalksten.[5] (På tysk skelnes på lignende måde mellem hhv Lockergestein og Festgestein, mens de tilsvarende engelske udtryk er hhv soil og rock.)

Inden for geoteknik skelner man derimod skarpt mellem bjergarter og jordarter. Bjergarter adskiller sig her fra de blødere eller løsere jordarter ved, at de i modsætning til sidstnævnte ikke kan pilles fra hinanden med fingrene, uden brug af redskaber, efter man har stillet en prøve af materialet til opblødning i vand nogle timer.[6]

Klassifikation

Magmatiske bjergarter klassificeres efter dette dobbelte trekantsdiagram, hvor hjørnerne svarer til 100% af et bestemt mineral, idet Q er kvarts, A er alkalifeldspat, P er plagioklas, mens F er feldspathoid. Med blåt er fremhævet sammensætninger svarende til granit.

Bjergarter er opbygget af mineraler. De fleste bjergarter består af flere forskellige mineraler, således består granit af alkalifeldspat, plagioklas og kvarts, foruden mindre mængder biotit, mens glimmerskifer indeholde muskovit, biotit, kvarts og feldspat. Omvendt består bjergarten kvartsit næsten udelukkende af kvarts, mens calcit normalt helt dominerer i bjergarterne kalksten og marmor. Af de her nævnte almindelige mineraler er det kun calcit, som ikke er et silikat-mineral. Silikater udgør omkring en tredjedel af alle mineraler, og omkring 95% af jordens skorpe.[7]

Når man skal fastlægge en bjergarts navn, bestemmer man kemisk sammensætning, mineralindhold, krystallinitet og kornstørrelse, samt teksturer og strukturer. Data hertil indsamles først ude i naturen, med beskrivelse og opmåling af bjergarternes forekomst, og med indsamling af prøver. Dernæst undersøges i laboratoriet prøvernes kemiske sammensætning og optiske egenskaber, sidstnævnte ved hjælp af tyndslib under mikroskop. Alle bjergarter kan inddeles i enten magmatiske, metamorfe eller sedimentære. [5]

Magmatiske bjergarter

Uddybende Uddybende artikel: Magmatiske bjergarter

Magmatiske bjergarter er enten plutoniske, dannet på stor dybde ved langsom afkøling af et magma, fx granit eller gabbro, eller vulkanske, dannet på jordoverfladen ved hurtig afkøling af lava, fx basalt eller tuf. Afkølingshastigheden er bestemmende for størrelsen af bjergarternes mineralkorn, idet de plutoniske oftest er meget mere grovkornede end de vulkanske. Begge typer bjergarter er oftest strukturløse, med krystallerne liggende tilfældigt orienterede i forhold til hinanden, og de klassificeres derfor mest efter deres mineralsammensætning, se figur t.h. Magmatiske bjergarter rige på olivin og pyroxen kaldes ultramafiske, og de klassificeres efter et særligt system.[5]

Metamorfe bjergarter

Metamorfe bjergarter klassificeres især efter, ved hvilket tryk og temperatur de er dannet.

De metamorfe bjergarter er dannet ved, at en udgangsbjergart er bragt så dybt ned i jordens skorpe, at dens mineraler er omdannet til andre slags mineraler, som har nogenlunde samme kemiske sammensætning som udgangsmineralerne, men er mere stabile under de ændrede ydre forhold. Metamorfe bjergarters mineralsammensætning viser således, under hvilke tryk- og temperaturforhold bjergarterne er dannet, og man klassificerer disse bjergarter ud fra, hvor kraftigt de ændrede ydre forhold har påvirket udgangsbjergarten. En basalt vil fx ved lav metamorfosegrad omdannes til grønskifer, ved højere metamorfosegrad til amfibolit. En ler bliver først omdannet til lerskifer, siden til glimmerskifer, for ved høj metamorfosegrad at ende som gnejs. Metamorfose kan forløbe på forskellig vis, alt efter om der især er tale forhøjet temperatur (kontaktmetamorfose), forhøjet tryk (dynamometamorfose) eller en kombination af temperatur- og trykforøgelse (regionalmetamorfose), jf diagrammet t.v.[5]

Sedimentære bjergarter

Forskellige sedimentære aflejringsmiljøer.

Denne gruppe bjergarter dannes ved jordoverfladen, ved transport og aflejring af nedbrydningsprodukter fra eksisterende bjergarter, som er blevet udsat for forvitring og erosion, og derved er omdannet til et usammenhængende, kornet materiale. Materialet transporteres med tyngdekraften mod lavere terræn, af enten vand (i floder eller af bølger eller havstrømme), af gletsjeris eller af vinden, og her aflejres det, i første omgang som et løst, gravbart sediment. Materialets kornstørrelsesfordeling bestemmes af transportmediet, idet gletsjeraflejringer, fx moræneler, vil være velgraderede, dvs. bestå af mange forskellige kornstørrelser, mens flodaflejringer, fx smeltevandssand, og især vindaflejringer, fx klitter, vil være meget mere enskornede. Med tiden kan en sådan løs aflejring blive dækket med nye lag, som trykker den sammen og derved hærdner den, eller den kan undergå diagenese og herved blive sammenkittet af kemiske bindinger, kaldet cement, mellem de enkelte korn, gerne som følge af gennemsivende vand.[5]

Ud over de ovennævnte klastiske sedimentbjergarter, dannet ved aflejring af materiale fra vand, is eller vind, dvs. ved fysiske processer, findes der også kemiske og organiske sedimentbjergarter. De kemiske dannes ved udfældning af opløste ioner, fx gips eller salt, mens de organiske stammer fra aflejret organisk materiale, fx kul og kalksten.[8]:11-13

Anvendelse

En mongolsk ovoo, en ceremoniel varde.

Siden de første mennesker begyndte at bruge sten for 2,5 mio år siden har anvendelsen af bjergarter haft overvældende betydning, både kulturelt og teknologisk, for menneskets udvikling,[9] og forarbejdning af sten hører blandt menneskets ældste færdigheder. Ikke mindst har udvinding af metaller ved minedrift haft afgørende betydning.

Byggeri

Stenhus i Sastamala i Finland.
Højbed bygget af natursten.
Uddybende Uddybende artikel: Bygge- og anlægsvirksomhed

Bjergarter har vidt forskellige styrker, lige fra kvartsit med en trækstyrke over 300 MPa[10] til sedimentære bjergarter så bløde, de kan sønderdeles med fingrene.[11] (Til sammenligning har moderne bygningsstål en trækstyrke omkring 350 MPa.)[12] De gamle egyptere brugte allerede omkring 4.000 f.Kr. bløde, let forarbejdelige sedimentære bjergarter til byggerier,[13] og man kender fæstningsværker i sten fra Indre Mongoliet fra 2.800 f.Kr.[14] Blød, vulkansk tuf er udbredt i Italien, hvor romerne brugte den til bygninger og broer.[15] I middelalderens Europa byggede man meget ofte med kalksten,[16] en skik som er fortsat ind i 1900-tallet.[17] I dag bruges store mængder kalksten ved fremstilling af cement, som er bindemiddel i vor tids mest udbredte byggemateriale, beton.

Minedrift

Indgang til uranmine i Utah.
Uddybende Uddybende artikel: Minedrift

Ved minedrift udvinder man værdifulde stoffer fra jordens bjergarter og jordarter,[18] herunder malme til fremstilling af brugsmetaller som jern, kobber, zink og aluminium, foruden ædelmetallerne guld, sølv og platin, og det radioaktive metal uran. Desuden udvindes til brændsel kul, olieskifer og tjæresand, samt i væskeform råolie og på gasform naturgas, herunder skifergas. Til anvendelse i byggeriet udvindes bl.a. grus og kvadersten. Endelig udvindes til særlige formål fx stensalt, potaske, samt diamanter og andre ædelsten. Minedrift er nødvendig, hvis man skal bruge et materiale, som ikke kan dyrkes ved agerbrug eller fremstilles industrielt. Minedrift omfatter udvinding af ethvert råstof fra jorden, herunder faktisk også grundvand.[19]

Minedrift kan være miljøskadeligt, både mens den står på og efter driften er ophørt, og de fleste lande har i dag lovgivning til imødegåelse af sådanne skader.[20][21]

Kongensbro grusgrav ved Gudenå.

Eksempler

Plutoniske bjergarter

Vulkanske bjergarter

Metamorfe bjergarter

Sedimentære bjergarter

Referencer

 1. ^ Lillie, Robert J. (2005). Parks and plates : the geology of our national parks, monuments, and seashores (1st udgave). New York: W.W. Norton. ISBN 0393924076.
 2. ^ Harbaugh, John W.; Windley, Brian Frederick. "Geology". Encyclopædia Britannica. Hentet 15. april 2019.
 3. ^ Jordartsbestemmelse, Miljøstyrelsen
 4. ^ Ib Marcussen (1990): Danmarks Jordarter, GEUS, ISBN 87-88640-47-7
 5. ^ a b c d e Henning Sørensen: bjergarter, artikel i lex.dk, hentet 9. maj 2022
 6. ^ Galsgaard m.fl. (2021), s. 11-12.
 7. ^ Wilson, James Robert (1995), A collector's guide to rock, mineral & fossil localities of Utah, Utah Geological Survey, s. 1-22, ISBN 978-1-55791-336-4, arkiveret fra originalen 19. november 2016.
 8. ^ Galsgaard et al (2021).
 9. ^ William Haviland, Dana Walrath, Harald Prins, Bunny McBride, Evolution and Prehistory: The Human Challenge, p. 166
 10. ^ Amadei, B. "Strength properties of rocks and rock masses" (PDF). Civil, Environmental, and Architectural Engineering. University of Colorado Boulder. Hentet 18. april 2021.
 11. ^ Jackson, Julia A., red. (1997). "Friable". Glossary of geology (Fourth udgave). Alexandria, Viriginia: American Geological Institute. ISBN 0922152349.
 12. ^ Bjorhovde, Reidar (2004). "Development and use of high performance steel". Journal of Constructional Steel Research. 60 (3-5): 393-400. doi:10.1016/S0143-974X(03)00118-4.
 13. ^ Klemm, Dietrich D.; Klemm, Rosemarie (2001). "The building stones of ancient Egypt – a gift of its geology". Journal of African Earth Sciences. 33 (3-4): 631-642. Bibcode:2001JAfES..33..631K. doi:10.1016/S0899-5362(01)00085-9.
 14. ^ Shelach, Gideon; Raphael, Kate; Jaffe, Yitzhak (2011). "Sanzuodian: the structure, function and social significance of the earliest stone fortified sites in China". Antiquity. 85 (327): 11-26. doi:10.1017/S0003598X00067405. S2CID 163488276.
 15. ^ Jackson, M. D.; Marra, F.; Hay, R. L.; Cawood, C.; Winkler, E. M. (2005). "The Judicious Selection and Preservation of Tuff and Travertine Building Stone in Ancient Rome*". Archaeometry. 47 (3): 485-510. doi:10.1111/j.1475-4754.2005.00215.x.
 16. ^ Ashurst, John; Dimes, Francis G. (1998). Conservation of building and decorative stone. Butterworth-Heinemann. s. 117. ISBN 978-0-7506-3898-2.
 17. ^ "Welcome to the Limestone City". Arkiveret fra originalen 20. februar 2008. Hentet 13. februar 2008.
 18. ^ Gajul, Shekhar (28. juli 2018). "Underground Mining Equipment Market 2017 Global Key Players, Share, Challenges, Industry Size, Growth Opportunities & Forecast To 2021". Journalist Book. Arkiveret fra originalen 28. juli 2018. Hentet 28. juli 2018.
 19. ^ Botin, J.A., red. (2009). Sustainable Management of Mining Operations. Denver, CO: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. ISBN 978-0-87335-267-3.
 20. ^ Wilson, Arthur (1996). The Living Rock: The Story of Metals Since Earliest Times and Their Impact on Developing Civilization. Cambridge, England: Woodhead Publishing. ISBN 978-1-85573-301-5.
 21. ^ Terrascope. "Environmental Risks of Mining". The Future of strategic Natural Resources. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. Arkiveret fra originalen 20. september 2014. Hentet 10. september 2014.

Litteratur

 • Niels Henriksen (2005): Grønlands geologiske udvikling fra urtid til nutid. GEUS, 270 sider, ISBN 87-7871-163-0
 • Per Smed (2016): Sten i det danske landskab, 4. udgave, Højers Forlag, 271 sider, ISBN 978-87-92102-43-0
 • Jens Galsgaard, Johnny Fredericia, John Frederiksen, Lisa Jakobsen, Nik Okkels, Peter Stockmarr og Jette Sørensen (2021): Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. Dansk Geoteknisk Forening, Bulletin 1, revision 2, 190 sider, ISBN 978-87-89833-28-6

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Schist detail.jpg
Forfatter/Opretter: Michael C. Rygel, Licens: CC BY-SA 3.0
Detail of schist, a foliated metamorphic rock.
Mønsted kalkgruber exposure fused 2014-07-18.jpg
Forfatter/Opretter: Slaunger, Licens: CC BY-SA 3.0
Illuminated path in Mønsted limestone mines (da:Mønsted Kalkgruber), the largest limestone mine in the world. The mine has more than 60 km of paths of which 2 km is illuminated. Some of them the size of cathedrals, some of them not passageable by a grown man. The mine has been excavated mainly by hand over a period of 900 years. In the depicted path section, it is clearly seen how thin layers of flint alternate with much thicker layers of limestone. The resulting photo has been created using PTgui from three bracketed exposures taken with a Canon EOS 600D at ISO 200, f/10, and exposure times of 6, 15, and 30 seconds. A ghost of a person wearing a small lamp is seen along a path.
Sivrihisar blueschist3.jpg
Photograph by D.L. Whitney; photo not available elsewhere online. Photomicrograph of blueschist facies metasedimentary rock (quartz-rich), plane polarized light.
Fractured clay till Carlsberg.JPG
Forfatter/Opretter: Jan Dünnwald, Licens: CC BY-SA 3.0
Sprækket moræneler på Carlsberg-grunden i København
Svaneke Granit stengærde.jpg
Forfatter/Opretter: Jens Galsgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Stengærde af blokke af den grovkornede Svaneke Granit
TallOvoo.JPG
Forfatter/Opretter: Qfl247 (talk), Licens: CC BY-SA 3.0
Ovoo (ceremonial stack of rocks and blue cloth) from Mongolia
Hand Pieces of Obsidian.jpg
Forfatter/Opretter: ArnoWinter, Licens: CC BY-SA 3.0
Hand Pieces of Obsidian with typical conchoidal fractures and sharp edges
Augen-gneiss-2.jpg
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Zimbres assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 2.5

Augen-gneiss. The feldspar size average 4 cm long.
Local: Leblon, Rio de Janeiro City, Brazil
Date:31-03-2006
Free for all use
Author:Eurico Zimbres


Eclogite Norway.jpg

I am the author of this picture.

Picture of pieces of eclogite (type of rock) from the Western Gneiss Region in Norway. The rock contains the minerals omphacite (green), pyrope-garnet (red), quartz (milky), kyanite (blue) and some phengite (golden white).
Tephra layers - San Andrés y Sauces 03.jpg
Forfatter/Opretter: H. Zell, Licens: CC BY-SA 3.0
Tephra layers at the LP-4 near Cumbre San Andrés y Sauces, San Andrés y Sauces, La Palma, Canary Islands, Spain.
Pirunvuoren kivilinna.jpg
Forfatter/Opretter: Thv, Licens: CC BY-SA 4.0
Sastamalan Pirunvuoren kivilinna
The Inuit call it Beautiful Rock.jpg
Forfatter/Opretter: Mike Beauregard from Nunavut, Canada, Licens: CC BY 2.0
Glacially polished banded coloured marble on Baffin Island. Ilkoo Anguikjuak of Clyde River in the distance on a cool, windy day. His early childhood was spent at his family's camp just a few miles south on raised beaches at the end of Sam Ford Fiord. His folks harvested narwhales and seals from the sea and hunted caribou inland. Mountains and glaciers all round were set aside to focus on what the Inuit call Beautiful Rock.
Gabbro pmg ss 2006.jpg
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Siim assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 3.0

Siim Sepp, 2006

Igneous rock gabbro. Photomicrograph with crossed polars. The width of the view is approximately 0,5 cm. Main minerals are plagioclase, clinopyroxene and olivine.
Thin section of garnet-mica-schist.jpg
Forfatter/Opretter: Jackdann88, Licens: CC BY 3.0
Thin section image of Garnet Mica Schist from Salangen, Norway. showing the strong strain related to fabric of schist. The black crystal is garnet, the high order coloured strands are muscovite mica, with the brown crystals are biotite mica. The grey and white crystals are quartz and (limited) feldspar.


The 'S' of pale colour within the garnet. shows the former crenulation cleavage of the schist during an earlier stage of deformation.
Hochbeet aus Naturstein.jpg
Forfatter/Opretter: Neptuul, Licens: CC BY-SA 4.0
Raised garden bed with natural stones of Salvia (Salvia), Chives (Allium schoenoprasum), Parsley (Petroselinum crispum) in the Vogelsberg
Gnejs stribet.jpg
Forfatter/Opretter: GeologenTVØ, Licens: CC BY-SA 4.0
Gneis
2016 - Carrara stone samples.jpg
Forfatter/Opretter: Jordiferrer, Licens: CC BY-SA 4.0
August 2016 in Carrara. Viale Galileo Galilei, 40
Marin Gytje Tengslemark 2.jpg
Forfatter/Opretter: Jens Galsgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skalholdig gytje fra det marine forland ved Tengslemark i Odsherred, Danmark (skala øverst i mm).
Pāhoehoe and Aa flows at Hawaii.jpg
Forfatter/Opretter: Brocken Inaglory, Licens: CC BY-SA 3.0
Pāhoehoe Lava and ʻAʻā flows at The Big Island of Hawaii. The picture was taken from a helicopter.
Main depositional environments.svg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY-SA 3.0
Schematic diagram showing types of depositional environment
UraniumMineUtah.JPG
(c) Matt Affolter at engelsk Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Mi Vida uranium mine (109°15'35.77"W 38°11'25.07"N) near Moab. Note alternating red and white/green sandstone and mudstone. This color variation corresponds to oxidized and reduced conditions in groundwater fluid redox chemistry. The rock forms in oxidizing conditions, and starts with the red coating. It is then "bleached" to the white/green state when a reducing fluid passes through the rock. The reduced fluid can also carry Uranium-bearing minerals
Olivine gabbro (Pigeon Point Sill, Mesoproterozoic, ~1.1 Ga; Pigeon Point, Minnesota, USA) (40770721514).jpg
Forfatter/Opretter: James St. John, Licens: CC BY 2.0
Olivine gabbro from the Precambrian of Minnesota, USA (public display, Geology Department, Wittenberg University, Springfield, Ohio, USA) Along the northern shore of western Lake Superior are numerous exposures of a lava flow-dominated succession called the North Shore Volcanic Group. This is equivalent to & the same age as the Portage Lake Volcanic Series of northern Michigan's Keweenaw Peninsula (<a href="https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/albums/72157632266738191">www.flickr.com/photos/jsjgeology/albums/72157632266738191</a>). The North Shore and Portage Lake successions are ~1.1 billion years old and represent basalt lava flows, plus minor sedimentary rocks, that filled up an ancient rift valley. This old rift is the Lake Superior segment of the Mid-Continent Rift System, a tear in the ancient North American paleocontinent of Laurentia (see: <a href="https://minerals.usgs.gov/science/midcontinent-rift-minerals/images/MRS-map.png" rel="noreferrer nofollow">minerals.usgs.gov/science/midcontinent-rift-minerals/imag...</a>). Tectonic rifting started along this tear, exactly like the modern-day East African Rift Valley. Laurentia's Mid-Continent Rift System started and then stopped and was subsequently filled and buried. This ancient failed rift is now exposed on either side of Lake Superior in North America's Great Lakes. The sample shown here is from an intrusion emplaced at the same time as North Shore volcanics were being erupted. The rock is a phaneritic, mafic, intrusive igneous rock called gabbro. Gabbro has plagioclase feldspar and pyroxene. This particular specimen also has a fair amount of olivine, so it is an "olivine gabbro". Some might characterize it as a troctolite. Accompanying exhibit signage identifies it as an olivine diabase, but the crystals are too large for that - it appears to be a gabbro. The igneous body itself is a sill - a planar intrusion that parallels the country rocks. In contrast, an igneous dike is a planar intrusion that cuts across the country rocks (see: <a href="https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/albums/72157632467411234">www.flickr.com/photos/jsjgeology/albums/72157632467411234</a>). Geologic unit & age: Pigeon Point Sill, late Mesoproterozoic, ~1.1 Ga Locality: unrecorded/undisclosed site at Pigeon Point, northern shore of Lake Superior, west of Isle Royale, adjacent to the Canadian-American border, far-northeastern Minnesota, USA
Metamorphic facies SV.svg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY-SA 3.0
Diagram for metamorphic facies in the Earth's interior. Without scale numbers, names and/or units, to make clickable templates.
Svaneke Granit.jpg
Forfatter/Opretter: Jens Galsgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Hugget flade i Svaneke granit; lighter er 8 cm
Lausitzer-Granodiorit.jpg
(c) Roll-Stone at tysk Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Lausitzer-Granodiorit, polierte Oberfläche Muster ca. 15 cm lang
DryForkDome.jpg
Sandstone dome in the Dry Fork of en:Coyote Gulch, part of the en:Canyons of the Escalante. This dome exhibits crossbedding and layering, remnants of its origins as sand dunes.
Almandin.jpg
Forfatter/Opretter: Didier Descouens, Licens: CC BY-SA 4.0
Almandine on gray-green schist
Locality : Granatenkogel Mt. (north slope), Gaisberg valley, Obergurgl, Ötz valley,North Tyrol, Tyrol, Austria
Size 19x11x7cm
Climacograptus wilsoni Graptolite Fossils from Dob's Linn Scotland.jpg
Forfatter/Opretter: James St. John (jsj1771) https://www.flickr.com/people/jsjgeology/, Licens: CC BY 2.0
Climacograptus wilsoni (Lapworth, 1876) graptolite fossils on basinal black shale (26 x 25 millimetres) of middle Ordovician age (Soudleyan Stage, ~mid-Caradocian) from main cliff at Dob’s Linn (about 36.1-43.1 metres below the Ordovician-Silurian boundary GSSP), north side of A708 road, just west of the small village of Burkhill, about 20 kilometres northeast of Moffat, Scotland.
Syenite (Cuttingsville Complex, mid-Cretaceous, 97 Ma; southwest of Cuttingsville, southern Vermont, USA) (16563008099).jpg
Forfatter/Opretter: James St. John, Licens: CC BY 2.0

Syenite (hornblende syenite) from the Cretaceous of Vermont, USA.

Igneous rocks form by the cooling & crystallization of hot, molten rock (magma & lava). If this happens at or near the land surface, or on the seafloor, they are extrusive igneous rocks. If this happens deep underground, they are intrusive igneous rocks. Most igneous rocks have a crystalline texture, but some are clastic, vesicular, frothy, or glassy.

Syenite is an intrusive igneous rock. It is similar to granite and gabbro in that is has phaneritic texture, with all or almost all crystals between 1 m and 1 cm in size each. Phaneritic texture forms as a result of relatively slow cooling of magma deep underground.

Syenite has a chemical composition between that of granite's felsic chemistry and gabbro's mafic chemistry. Syenite is an example of an intermediate igneous rock, which has 52 to 65% silica (= SiO2 chemistry) (intermediate has also been defined as 55 to 65% silica). Intermediate igneous rocks are sometimes light-colored, sometimes dark-colored, and sometimes have medium colors.

The mineral content of syenite is dominated by feldspar with little to no quartz. Syenite is defined as alkali feldspar-rich, with little to no plagioclase feldspar. The minor plagioclase feldspar component is often intergrown with the alkali feldspar to form perthite.

In the syenite shown above, the whitish-gray component is perthitic alkali feldspar. The black crystals are hornblende amphibole and biotite mica. Minor minerals in this material include pyrite, magnetite, titanite/sphene, apatite, and zircon.

Geologic unit & age: Cuttingsville Complex, mid-Cretaceous, 97 Ma

Locality: unrecorded locality near Cuttingsville, southern Vermont, USA (but likely from an old quarry at Granite Hill, in the southwestern part of the Cuttingsville Complex, ~1.5 to 1.7 km southwest of the town of Cuttingsville)


Some info. synthesized from:

Eby & McHone (1997) - Plutonic and hypabyssal intrusion of the Early Cretaceous Cuttingsville Complex, Vermont. in: Guidebook to field trips in Vermont and adjacent New Hampshire and New York. New England Intercollegiate Geological Conference, 89th Annual Meeting, 1997: B2-1 to B2-17.

Eggleston (1918) - Eruptive rocks at Cuttingsville, Vermont. American Journal of Science 45: 377-410.
Kongensbro gravel pit 2014-09-17 Diliff Reprocess.jpg
Forfatter/Opretter: Slaunger - Derivative by Diliff, Licens: CC BY-SA 3.0
The gravel pit near Kongensbro, Denmark in evening sun. The gravel pit is operated by BG Stone, Kongensbro. The observant will notice several migrating flocks of birds in the sky in the background, some in V formation, probably geese.
Gneis2.jpg
Forfatter/Opretter: Grabenstedt at tysk Wikipedia, Licens: CC BY-SA 3.0
Bändergneis (Strandgeröll vom Ufer des Baikalsees).
Kvartzite 01.jpg
Forfatter/Opretter: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvartsit som byggmaterial, vägtunnel i Kyrkslätt/Kirkonummi, Finland
Diabase (PYRS-84-3).jpg
SEM electron back-scattered images of York Haven Diabase, (PYRS-84-3)
Augen gneiss 2.jpg
Forfatter/Opretter: James St. John, Licens: CC BY 2.0
(CMNH 12375, Cleveland Museum of Natural History, Cleveland, Ohio, USA)

Gneiss is a high-grade, foliated metamorphic rock. It forms principally by metamorphism of schist, granite, or granite-like rocks. The foliation in gneiss is obvious and consists of alternating bands of light and dark minerals. The light-colored component is usually quartz (SiO2). Notice the discrete, elongated to ellipsoidal masses of light-colored material in this specimen. Gneiss having such mineral masses is called "augen gneiss" ("augen" is German for "eyes").

Locality: unrecorded/undisclosed