Portal:Økologien

Nuvola clock warning.pngDenne projektside holdes ikke længere opdateret, og bibeholdes først og fremmest af historiske årsager.
Yderligere information findes på diskussionssiden eller i historikken.

Økologi er den gren af videnskaben, som studerer de levende organismers levesteder og den gensidige påvirkning mellem de levende væsner og miljøet. Begrebet blev skabt i 1866 af den tyske biolog Ernst Haeckel ud fra de græske ord oikos (som betyder "hus" eller "husholdning") og logos (der betyder "kundskab om" eller "videnskab om"). Miljøet omfatter både de livløse omgivelser - klima, jordbundsforhold, geologi - og den levende del af omgivelserne -planter, dyr og mikroorganismer - En stor del af den økologiske forskning drejer sig om biodiversitet og antal af arter, og hvordan de påvirkes af forhold i miljøet: levende væsner påvirker deres miljø, og miljøet påvirker de levende væsner.

Biodiversitet eller biologisk diversitet af græsk "bios" = "liv" + latin "diversus" = "forskelligartet". Det vil sige: variationen i den levende natur. Diversitet rummer i sig en række forskellige niveauer som f.eks. gener, arter, økosystemer. Biologisk diversitet har ikke nogen enkelt definition. Én udlægning mener, at biologisk diversitet er et "mål for den relative mangfoldighed blandt de organismer, der findes i forskellige økosystemer". "Diversitet" i denne betydning omfatter diversitet indenfor arterne, mellem arterne og en sammenligning af diversitet mellem økosystemer.

En anden, mere enkel og klar definition lyder: "helheden af gener, arter og økosystemer i en region". Denne definition inddrager næsten alle de områder, hvor ordet kan bruges, og at den giver et muligt helhedssyn på de tre traditionelle niveauer, som biodiversitet har været brugt på:

  • genetisk diversitet - diversitet i en arts gener. Der er en genetisk variation mellem populationer og individer af den samme art
  • artsdiversitet - diversitet mellem arter
  • økosystem diversitet - diversitet på et højere organisationsplan, økosystemet
Hovedkategori:

Økologi |

Underkategorier:

Akvaristik | Atmosfære | Biom | Biotoper | Forurening | Genbrug | Jordens biologiske miljø | Liv | Metabolisme |

Balka Orlinskaya-20060825.JPG
Ukrainsk steppe ved Donetsk

For tiden (maj, 2009) er der ingen projekter undervejs...

Mycorrhizal root tips (amanita).jpg
  • Naturalisering er en arts tilpasning til at leve under fremmede forhold?
  • Habitaten er det præcise levested for en levende organisme eller for et samfund af organismer?
  • Mykorrhiza er en symbiose mellem en svampeart og rødderne af en planteart (billedet)?

Ansvarlig: Sten Porse

Desværre ikke nogen i denne gruppe...

...endsige da i denne

A

Adfærdsøkologi | Aerob | Affald | Agroøkologi | Albedo | Allelopati | Allopatri | Alpin | Amensalisme | Anaerob | Antropogen | Anvendt økologi | Art | Artsdannelse | Autotrof |

B

Bakterie | Bentisk | Bern-konventionen | Bestand | Bestandsanalyse | Bestøvning | Bevaringsøkologi | Biocønose | Biodiversitet | Biodynamisk landbrug |Biogas | Biologi | Biologisk samvirke | Biom | Biomasse | Biosfære | Biota | Biotisk faktor | Biotop | Bruttoprimærproduktion | Byøkologi | Bæredygtighed | Bæreevne |

C

CFC-gas | C/N-forhold | Cultivar |

D

Daisyworld | Destruent | Disjunkt | Dominans |Drivhuseffekt | Dybdeøkologi | Dyresamfund | Dyreøkologi |

E

Edafon | Endemisk | Energi | Energistrøm | Entropi | Epidemologi | Epifyt | Eutrofiering | Evaporation | Evapotranspiration | Evolutionsteori | Exobiologi |

F

Fauna | Faunapassage | Feedback | Flora | Forbrug | Forurening | Fosforkredsløb | Fødekæde | Fødenet |

G

Gaia-hypotese | Garrigue | Genbrug | Generalist | Genopretningsøkologi | Geobiokemisk kredsløb | Global opvarmning | Global økologi | Gødning |

H

Habitat | Havøkologi | Heterotrof | Homøostase | Humanøkologi | Hydrosfære | Hårdførhed |

I

Industriel økologi | Indikatorart | Indikatorværdier (økologi) |

J

Jordbundsøkologi | Jordens atmosfære |

K

Kemisk økologi | Klima | Klimazone | Klimaks | Kommensalisme | Konkurrence | Konsument | Kontinentalsokkel | Kulbrinte | Kulturøkologi | Kvælstoffiksering | Kvælstofkredsløb |

L

Landbrugsøkosystem | Landskabsøkologi | LD50 | Lithosfære | Livscyklusvurdering | Livsformer | Lokalklima | Lv | Lys | Löss |

M

Maki | Makroøkologi | Mikrobeøkologi | Mikroklima | Molekylær økologi | Mutualisme | Mutagen | Mykorrhiza |

N

Naturalisering | Naturfredning | Naturlig ressource | Naturskov | Naturtyper i Danmark | Nedbrydere | Nedbrydersamfund | Negativ feedback | Nettoprimærproduktion | Niche | Næringsstof | Nøgleart | Nåleskov |

O

Organisme | Organisk materiale |

P

Palæoøkologi | Pedologi | Permakultur | pH | Pionerart | Plantesamfund | Planteæder | Planteøkologi | Politisk økologi | Population | Populationsøkologi | Primærproduktion | Producent |

R

Randzone | Refugium | Relikt | Rovdyr | Ruderat |

S

Samarbejde | Samfundsøkologi | Savanne | Sekundærproduktion | Skov | Skovbryn | Skovlysning | Skovsteppe | Snylter | Social økologi | Solenergi | Specialist | Spredningskorridor | Startpopulation | Steppe | Stofkredsløb | Subtropisk | Succession | Symbiose | Synøkologi |

T

Teoretisk økologi | Terraforming | Terrestrisk økologi | Trofisk niveau | Tropisk | Tropisk økologi | Tundra | Tungmetal | Tågeskov |

U

Udvaskning |

V

Vandløbsøkologi | Vegetationsøkologi | Vådområde |

Ø

Økoevolution | Økofysiologi | Økologiens historie | Økologiens virkefelt | Økologisk antropologi | Økologisk design | Økologisk faktor | Økologisk fremstillingsvirksomhed | Økologisk havedyrkning | Økologisk sundhed | Økologisk økonomi | Økologiske processer | Økoregioner | Økosfære | Økosystem | Økosystemers økologi | Økotoksikologi | Økotop | Økozone |Medier brugt på denne side

Nuvola clock warning.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: LGPL
Balka Orlinskaya-20060825.JPG
Forfatter/Opretter: Кравцов Р.В., Licens: CC BY 3.0
Balka Orlinskaya
Mycorrhizal root tips (amanita).jpg
Forfatter/Opretter: Ellen Larsson, Licens: CC BY 2.5
Root-tip mycelia of the Amanita type.
Randzone-1.JPG
(c) Sten, CC BY-SA 3.0
To biotoper mødes i dette billede: den under vandet og den på grenen. Derfor viser billedet en randzone.Salten langsø.